top of page

PRZEDE WSZYSTKIM POZYTYWNA ENERGIA I DOBRA ZABAWA!

Wierzę, że wspólne zaangażowanie, szacunek i systematyczność

doprawione dobrym humorem pomaga osiągnąć wyznaczone cele.

                                                        

                                                              - Zuzanna Seremet

REGULAMIN

 § 1

 

ZUZANNAstudio JEST SZKOŁĄ TAŃCA WYŁĄCZNIE DLA KOBIET.

 

Miejscem, gdzie możemy poczuć się sobą.

 

Miejscem, gdzie jedyne co się liczy, to nasze dobre samopoczucie.

 

NIEWAŻNE CO MYŚLĄ INNI, MY SIĘ CHCEMY DOBRZE BAWIĆ!

 § 2

Aby uczestniczyć w zajęciach odbywających się w ZUZANNAstudio należy

kupić jednorazowe wejście, karnet lub Kurs oraz zaakceptować regulamin Klubu.

Zakup może odbyć się poprzez stronę ZUZANNAstudio.com lub bezpośrednio w Klubie.

 § 3

Uczestniczkami zajęć mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań

do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodziców.

§ 4

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.

O uczestniczeniu w zajęciach decyduje kolejność zapisów oraz dokonanie opłaty.

§ 5

Wejście do ZUZANNAstudio jest możliwe nie wcześniej niż 10 minut przed zarezerwowanymi zajęciami.

§ 6

Ceny Kursów, karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik dostępny na ZUZANNAstudio.com

Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.

§ 7

Osoba prowadząca zajęcia ma prawo nie dopuścić do Zajęć osoby,

co do której nabrała podejrzenia, że jej stan zdrowia nie pozwala na udział w Zajęciach,

a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć ma prawo wykluczyć taką osobę z Zajęć.

§ 8

Rezerwacje jednorazowych wejść, Kursów oraz Karnetów jest imienne.

Zabronione jest ich odsprzedawanie lub bezpłatne udostępnianie.

§ 9

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe uniemożliwiające

Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.

Za wykupiony Kurs, karnet lub jednorazową rezerwację 

nie zwraca się wpłaconych pieniędzy,

ani nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.

§ 10

W razie niemożności prowadzenia Zajęć przez dedykowanego instruktora,

Klub ma prawo wyznaczyć zastępstwo.

§ 11

Klub ma prawo odwołania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy

po wcześniejszym powiadomieniu o tym Uczestniczek zajęć.

Odwołane zajęcia odrabiane są w ciągu 14 dni po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Raz ustalony termin odrabiania zajęć nie podlega zmianie.

§ 12

Każda Uczestniczka Zajęć zobowiązana jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie ze

wskazaniami osoby prowadzącej zajęcia. Po zakończonym ćwiczeniu obowiązuje

dezynfekcja używanego sprzętu zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej.

§ 13

Osoby prowadzące zajęcia decydują o wszystkich sprawach dotyczących

prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wyjmowania i wkładania rur pole dance.

§ 14

W przypadku stwierdzenia przez ćwiczącego uszkodzenia sprzętu, należy natychmiast

zaprzestać na nim ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić uszkodzenie do prowadzącego zajęcia.

§ 15

W trakcie Zajęć na Sali przebywać mogą jedynie Uczestniczki zajęć,

osoba prowadząca Zajęcia, ewentualnie inny pracownik ZUZANNAstudio

§ 16

Uczestniczki zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem do Klubu.

Podczas treningu obowiązuje strój odpowiedni do typu zajęć. 

Informacje na ten temat dostępne są u osób prowadzących zajęcia.

Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, w szczególności pierścionków, bransoletek podczas zajęć.

§ 17

Osoby przebywające na terenie ZUZANNAstudio zobowiązane są do zachowania czystości

i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm społecznych oraz obyczajowych. Wszystkich obliguje

zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.

§ 18

ZUZANNAstudio zastrzega sobie prawo do wyproszenia z zajęć i Klubu

osób zakłócających wewnętrzną równowagę i pozytywną energię osób

przebywających w ZUZANNAstudio.

§ 19

Osoby korzystające z usług ZUZANNAstudio zobowiązane są do umieszczania wszystkich

swoich prywatnych rzeczy w szafkach zamykanych na klucz. Klub nie ponosi odpowiedzialności

za rzeczy pozostawione poza szafką, albo w niezamkniętej szafce.

§ 20

W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki należy poinformować o tym

fakcie prowadzącego zajęcia. Zabrania się otwierania szafki z użyciem innych kluczy lub narzędzi

przez użycie siły. Za zgubiony/zniszczony kluczyk do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.

§ 21

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania żywności, napojów innych niż woda mineralna,

używania tytoniu orazzakaz wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających

lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na terenie ZUZANNAstudio.

§ 22

Wszystkie rzeczy wydane przez ZUZANNAstudio, a używane przez Uczestniczki Zajęć

są własnością Klubu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z

ZUZANNAstudio przedmiotów będących własnością Klubu

§ 23

Ze względów higienicznych niedozwolone jest wprowadzanie na teren ZUZANNAstudio

pojazdów jednośladowych oraz zwierząt.

§ 24

Uczestnik zajęć zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych,

oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, a w szczególności instrukcji

przekazywanych przez prowadzących zajęcia lub pracowników ZUZANNAstudio.

§ 25

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone w ZUZANNAstudio,

w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Klubu.

§ 26

W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 27

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnikowi

przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia,

każde takie żądanie powinno być zgłoszone mailem albo pisemnie

§ 28

Wykupienie usług ZUZANNAstudio jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właścicielki Klubu.

§ 29

Treść regulaminu może ulec zmianie. Zmiana treści regulaminu będzie ogłoszona poprzez

udostępnienie nowej wersji w Klubie oraz poprzez zamieszczenie na stronie ZUZANNAstudio.com

Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w ZUZANNAstudio oraz ZUZANNAstudio.com

§ 30

Teren Szkoły Tańca ZUZANNAstudio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną

ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie ZUZANNAstudio znajdować się mogą tylko

określone osoby w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu ZUZANNAstudio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot

mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy Klubu

będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania.

§ 31

W czasie pandemii na wejściu do klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz

obowiązek zakrywania ust i nosa poza salą zajęć.

REGULAMIN RODO

 § 1

Administratorem Pani danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ZUZANNAstudio,

mieszczącego się w Gdyni, ul. Żołnierzy I AWP 5, NIP: 586-210-52-60

REGON 222106749.

Pani danych osobowe przetwarzane są w zakresie:

imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku zapisu na zajęcia

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku

założenia konta na stronie zuzannastudio.com

​ § 2

Z administrator można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ZUZANNAstudio, ul. Żołnierzy I AWP 5, 81-380 Gdynia lub email: info@zuzannastudio.com

​ § 3

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,

za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZUZANNAstudio, ul. Żołnierzy I AWP 5, 81-380 Gdynia lub

email: info@zuzannastudio.com

​ § 4

Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator lub stronę trzecią.

​ § 5

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

​ § 6

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ZUZANNAstudio polegają na

oferowaniu Klientom produktów i usług z zakresu oferty. ZUZANNAstudio nie udostępnia

danych innym podmiotom, chyba, że zostały z Klientem zawarte dodatkowe ustalenia

w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji produktów

z oferty ZUZANNAstudio mieści się w zakresie działalności gospodarczej.

 § 7

Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania

kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych

 § 8

Administrator przetwarza Pani dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane

w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Panią na

ZUZANNAstudio.com lub stacjonarnie w Klubie.

 § 9

W związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych przysługuje Pani prawo do:

żądania od Administrator dostępu do Pani danych osobowych,

żądania od Administrator sprostowania/ usunięcia Pani danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

GDYNIA 10.03.2021

 § 1

bottom of page